Proje Açıklaması

ADLİ TIP UZMANLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ


Derneğin Adı ve Merkezi:

Madde 1: Derneğin adı Adli Tıp Uzmanları Derneği’dir. Kısa adı “ATUD” dir. Derneğin merkezi İstanbul’dadır. Şubesi yoktur.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek için Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri ile Faaliyet Alanı:
Madde 2: Derneğin amacı, adli tıp uzmanları ve asistanları arasında sosyal ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, hak ve menfaatlerini korumak, adli tıp alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve araştırmaları izlemek, adli tıp biliminde yüksek bir standart oluşturmak, bu alandaki araştırma ve çalışmaları teşvik etmek, konuyla ilgili bilim insanları arasında bilgi ve görgü alışverişini organize etmek, adli tıp biliminin geliştirilmesi ile ilgili konularda finans desteği sağlamak, bu amaçla her türlü teknolojik donanıma destek vermek, tesis oluşturmak, adli tıpla ilgili konularda adli makamlara yardımcı olmak, kitlesel felaketler, insan hakları ihlalleri ve adli tıbbı ilgilendiren tüm konularda kamu yararına çalışmak, araştırma yapmak, kamuoyunu bilgilendirmektir.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri:
Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kongreler, gezi, çay, yemek, balo, konser gibi sosyal toplantılar düzenleyebilir.
 2. Adli tıp konusunda Türkçe veya yabancı dilde yazılı veya görüntülü yayınlar yapabilir.
 3. Yasalara uygun olarak aynı amaçlı bilimsel ulusal ve uluslararası benzeri kuruluşlarla iş birliği yapabilir.
 4. Dernek, amacının gerçekleşmesini sağlamak için gayrimenkul alabilir ve satabilir, gayrimenkullerini kurum veya şahıslara kiraya verebilir.
 5. Dernek, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerinin yanı sıra, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak için sandık kurabilir.
 6. Dernek, amacı doğrultusunda lokal, okuma salonu açabilir, meskûn yerler dışında kamp tesisleri kurabilir.
 7. Dernek, kooperatif kurabilir.
 8. Dernek, yabancı ve yerli yayınları, konu ile ilgili bilimsel araştırmaları takip edebilir, bu amaçla eğitim amacı ile üyelerini yurtdışına gönderebilir, yurtdışından konuyla ilgili uzmanları davet edebilir, konu ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel amaçlı her türlü çalışma ve organizasyona destek verebilir.
 9. Dernek, amacı doğrultusunda adli tıp ile ilgili konularda, ilgili kurum veya kuruluşların talebi halinde bilirkişilik yapabilir.
 10. Derneğin çalışmalarında siyasi nitelikteki faaliyetler kesinlikle yasaktır.
 11. Dernek adli tıp uzmanlığının uygulanması hakkındaki kanunların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına yardım eder.
 12. Meslek adabına uymayan ve tıp mesleklerinin icrasına dair kanunun kabul ettiği çerçeve dışında etkinlik yapılmasını önlemek için çalışmalar yürütür.
 13. Meslek onurunu ve üyelerinin hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdinde savunur.
 14. Gerekli görülecek bölgelerde Yönetim Kurulu ile üyelerin ilişkisini sağlamak ve Yönetim Kurulu’nca verilecek görevleri yerine getirmek üzere temsilciler seçilmesini sağlayabilir.

Faaliyet Alanı:
Dernek Adli Tıp, Adli Bilimler ve Sağlık alanında faaliyet gösterir.
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri:
Madde 3: Derneğin iki türlü üyesi vardır. Bunlar asil üye ve fahri üye olarak adlandırılır. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.
Asil üye:
Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan, adli tıp uzmanlık eğitimi yaparak adli tıp uzmanı ünvanı alan tıp doktorları ile adli tıp uzmanlık eğitimi yapmakta olan tıp doktorları asil üyelik için başvurabilir. Bu başvuru yazılı olup, dernekçe hazırlanmış olan üyelik giriş formunu doldurmak ve imzalamak suretiyle olur. Yönetim Kurulu, üyelik için başvuruları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.
Fahri Üye:
Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan veya derneğe hizmeti geçen ve hakkında dernekler kanununun ilgili maddelerince bir yasaklama kararı bulunmayan ve Yönetim Kurulu kararı ile üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Fahri üyelerin oy verme hakkı yoktur. İstedikleri takdirde aidat ödeyebilirler.
Üyelikten Çıkma
Madde 4: Her üye yazılı olarak bildirmek şartıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Üyelikten Çıkarılma
Madde 5: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Üyelikten çıkma ya da çıkarılma üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Asil üye olma şartlarını kaybedenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkartılır, ancak istedikleri takdirde Yönetim Kurulunun kararı ile fahri üye olabilirler.
Derneğin Organları:
Madde 6: Derneğin organları şunlardır:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu
 4. Onur Kurulu

Başka organlar da kurulabilir. Ancak bu organlara Genel Kurulun, Yönetim ve Denetim kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
Dernek Genel Kurulunun Toplanma Zamanı, Çağrı ve Toplantı Usulü
Madde 7: Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asil üyelerden oluşur. Genel kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Eylül ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır. Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
Çağrı Usulü:
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek sureti ile toplantıya çağrılır. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantının çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya ilk toplantının çağrı usulüne göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü:
Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, dernek Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirûn listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir.
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerden en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.
Yazmanlar, toplantıda görüşülen konular ve alman kararları içeren toplantı tutanağı düzenler ve divan başkanı ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 8: Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin fesih edilmesi,
 7. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 8. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.
Yönetim Kurulunun Seçilmesi, Görev ve Yetkileri:
Madde 10: Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca gizli oyla seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Karar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı geçerlidir. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 3. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 4. Genel kurulda alman kararları uygulamak,
 5. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 6. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 7. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 8. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilen kullanmak,
 9. Yönetim kurulu, dernek üyelerinin birbiri ile veya diğer kişilerle arasında ortaya çıktığından haberdar olduğu uyuşmazlıklar için durumu değerlendirmek üzere konuyu Onur Kurulu’na iletir.

Denetim Kurulunun Seçilmesi, Görev ve Yetkileri:
Madde 11: Denetim Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Onur Kurulunun Seçilmesi, Görev ve Yetkileri:
Madde 12: Onur Kurulu derneğe kayıtlı bulunan üyeler arasından 3 asil ve 3 yedek olmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
Onur Kurulu’na seçilebilmek için yurt içinde en az 10 sene uzmanlık alanında çalışmış olmak koşulu aranır. Bu vasıftaki üyelerle kurul tamamlanamazsa yurt içinde en az 5 sene hizmet etmiş bulunanlar da Onur Kurulu’na asil ve yedek üye seçilebilirler. Daha önce Tabip Odalarından geçici olarak meslekten alıkoyma cezası almış ve Yüksek Onur Kurulu’nda cezası onaylanarak kesinleşmiş olanlar ile mesleki faaliyetleri nedeniyle veya mesleği küçük düşürücü eylemlerinden dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almış olanlar Onur Kuruluna seçilemezler.
Onur Kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarında bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçerler.
Toplantı tutanak ve kararları gizli olup, başkanın sorumluluğu altında emin bir yerde muhafaza edilir.
Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını şüpheye düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir. Ret talebinde bulunan kimse iddiasını delilleri ile birlikte bildirmeye mecburdur. Bu taktirde reddolunan asil üyenin yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve başkan ile vekilinin birlikte reddi halinde yedek üyeler çağrılarak toplantı yapılır ve gizli oyla geçici bir başkan seçilmek suretiyle öncelikle ret talebi incelenir. Ret; kabule şayan görülürse esas sorun bu heyet tarafından incelenerek karara bağlanır. Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi kabule şayan görülmediği taktirde talebin reddine karar verilmekle beraber ayrıca uyarı cezasına da karar verilebilir. Reddedilenlerin çokluğu dolayısıyla Onur Kurulu’nun yedeklerle dahi oluşturulmasına imkân görülemezse ret talebi göz önünde bulundurularak, konu Yönetim Kurulu’nca en yakın Tabip Odası Yönetim Kurulu’na bildirilerek Tabip Odası Onur Kurulu tarafından değerlendirilmesi talep edilir ve yukarıdaki hükümler bu takdirde dahi aynen tatbik olunur.
Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara ancak esas konu ile birlikte Yönetim Kurulu’na itiraz olunabilir.
Onur Kurulu, tüzükte belirtilen ve TTB Hekimlik Meslek Etiği Kurallarında belirlenmiş etik değerlerin kendisine verdiği sorumlulukları yerine getirmeyen üyeler hakkında gerekli gördüğü işlemleri Türk Tabipleri Birliği Soruşturma ve Yargılama Yönetmeliği’ni esas alarak yürütüp verdiği kararı Yönetim Kurulu’na bildirir. Onur Kurulu, ceza olarak “uyarı” ve “üyelikten çıkarma” cezalarını önerebilir.
Onur Kurulu tarafından öngörülen ve Yönetim Kurulunda kesinleşen disiplin cezaları aleyhine, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz dilekçesi, karar aleyhindeki belgelere dayanan savunma ile birlikte ve imza karşılığında Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verilir. Müddeti içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir ve derhal uygulanır. “Üyelikten çıkarma” cezası ve ceza alan üyelerin yapacağı itirazlar ilk Genel Kurul’da ele alınmak zorundadır.
Verilen ceza kararları hakkında İdare Mahkemesine başvurma hakkı mahfuzdur.
Derneğin Gelir Kaynakları:
Madde 13: Derneğin gelir kaynakları:

 1. Üyelik aidatı: Üyelerden giriş ödentisi alınmaz. Her yıl için ödenecek yıllık aidat miktarları genel kurul tarafından belirlenir. Saptanan yıllık aidatı bütün asil üyelerin ödemesi zorunludur. Emekli olduğunu belgeleyen üyelerin aidatı, normal üye aidatının yarısı olarak belirlenir.
 2. Dernekçe düzenlenen piyango, balo, eğlence, konferans, temsil, konser, spor yarışması, çay, yemek gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,
 3. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptıkları bağışlar ve yardımlar,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin amacı doğrultusunda yapacağı bilirkişilik görevinden elde edilecek gelirler,
 7. Diğer gelirlerdir.

Derneğin Tutacağı Defterler:
Madde 14: Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 1. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
 3. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
 4. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
 5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
 6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
 7. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

 1. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
 2. (a) bendinin 1, 2 ve 3’üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
 3. Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Gelir ve Gider İşlemleri:
Madde 15: Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler yasal harcama belgeleri ile yapılır. Bu belgeleri saklama süresi 5 yıldır.
Derneğin İç Denetimi:
Madde 16: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin Borçlanma Usulleri
Madde 17: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
Madde 18: Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli
Madde 19: Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Adli Tıp Uzmanları Derneği” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
Hüküm Eksikliği
Madde 20: Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
Bu tüzük 20 maddeden ibarettir.